Experience-mallorca.es

Ha habido una suscripción a: ".$_POST['actividad']."
 • Nombre: ".$_POST['name']."
 • E-mail: ".$_POST['email']."
 • Telefono: ".$_POST['phone']."
 • Preferencia de contacto: ".$_POST['contact_preference']."
 • Dirección en Mallorca / Hotel: ".$_POST['lloc']."
 • Fecha de actividad: ".$_POST['month_of_interest']."
 • Participantes: ".$_POST['participantes']."

Información de los participantes:
"; //pasam l'informació de cada client for($cont=0;$cont<$_POST['participantes'];$cont++) { $mensaje = $mensaje." "; } $mensaje = $mensaje."
Nombre Edad Altura en cm Peso en kg Pie
".$_POST["nom".$cont]."".$_POST["edad".$cont]."".$_POST["altura".$cont]." ".$_POST["pes".$cont]."".$_POST["peu".$cont]."

Peticiones especiales:
".$_POST['special_requests']."

"; $missatgeClient = " Experience-mallorca.es

".mis('apreciado')." ".$_POST['name'].",

".mis('mcFrase1')." ".$_POST['actividad'].".

".mis('mcFrase2'); $missatgeClient = $missatgeClient."
 • ".mis('nom').": ".$_POST['name']."
 • E-mail: ".$_POST['email']."
 • ".mis('tel').": ".$_POST['phone']."
 • ".mis('pref').": ".$_POST['contact_preference']."
 • ".mis('lugar').": ".$_POST['lloc']."
 • ".mis('fecha').": ".$_POST['month_of_interest']."
 • ".mis('participantes').": ".$_POST['participantes']."

".mis('infoparticipantes').":
"; //pasam l'informació de cada client for($cont=0;$cont<$_POST['participantes'];$cont++) { $missatgeClient = $missatgeClient." "; } $missatgeClient = $missatgeClient."
".mis('nom')." ".mis('edad')." ".mis('altura')." ".mis('peso')." ".mis('pie')."
".$_POST["nom".$cont]."".$_POST["edad".$cont]."".$_POST["altura".$cont]." ".$_POST["pes".$cont]."".$_POST["peu".$cont]."

".mis('peticiones').":
".$_POST['special_requests']."

".mis('mcFrase3')."

"; // Enviarlo mail($para, $asunto, $mensaje, "From: info@experience-mallorca.es\nMIME-Version: 1.0\nContent-type: text/html; charset=utf-8"); // Enviarlo mail al client mail($_POST['email'], mis('confirmacio'), $missatgeClient, "From: info@experience-mallorca.es\nMIME-Version: 1.0\nContent-type: text/html; charset=utf-8"); //redireccionam echo ""; } //Mostra formulari else{ ?>